การยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว

นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.1 (EP)

จำนวน 33 คน

เลขใบสมัคร ประเภทการสมัคร ชื่อ - สกุล สถานะการสมัคร
10004
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงฐิติรัตน์ 
คำยศ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10017
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงธีรธิดา 
เวียงทอง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10025
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กชายไชยเศรษฐ์ 
ไชยทรสุวรรณ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10016
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงคุณัญญา 
สุขสราญจิต
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10057
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กชายณัฐวัฒน์ 
แสงทอง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10051
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กชายณธรรศ 
อนุตรเมธากุล
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10005
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงสิรินดา 
ต๊ะปัญญา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10023
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงศศิมินตรา  
สุวรรณกาศ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10011
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงชาลิสา 
ปัญโญ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10039
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงนัตตะวัน 
โม้พิมพ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10028
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงขวัญวรา 
วงค์จันทร์แสง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10013
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงบงกชพิมพ์ 
อนุวงค์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10006
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงศุภมาศ 
อยู่สิงห์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10032
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงณฐวลัญช์ 
กาวีวน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10060
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงสรัลรัตน์ 
สุวรรณเดช
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10053
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงพิมสราญ 
โชติรัตนวิมล
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10001
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรทรา  
สุประพฤทธิ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10050
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงวันวิสาข์ 
ปงกันทา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10070
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กชายญาณทัศน์ 
วงศ์สุวคันธ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10002
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กชายเจตนิพัทธ์ 
ภิญโญ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10018
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงญาณิศา 
ร่องซ้อ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10038
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กชายอาชวิน 
ปนัดเต
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10024
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงโชติกา 
ขอนกำจัด
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10036
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กชายปุญญวัต 
รูปสม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10008
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงชรรญพร 
วรินทร์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10074
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงดวงดี 
ชนานนท์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10009
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กชายณัฐพัชร์ 
อินทุ่ง
สละสิทธิ์
10066
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงเอลลี่ พิมพ์ปวีณ์ 
บูธ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10021
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงภวิตรา 
สาวงศ์ทะ
สละสิทธิ์
10044
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงภัทรพร 
สินในเมือง
สละสิทธิ์
10061
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงณัฐชานันท์
เพชร์วิเศษ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10037
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงไอยวริญท์
ฉัตรเทวินทภรณ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
10020
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงนิชาภา
พรอพรวน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน


©พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล