การยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว

นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.1 (SMTE)

จำนวน 74 คน

เลขใบสมัคร ประเภทการสมัคร ชื่อ - สกุล สถานะการสมัคร
20093
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงชนินาถ 
ตันโชติช่วงทอง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20022
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงธัญพร 
ยนต์สุวรรณ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20009
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงมินชรัญ 
ตันมา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20005
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงจารุกัญญ์ 
นันตา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20063
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กชายภีมากร 
ปิยะปง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20098
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงชนนเนษฎ์ 
มั่งมี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20046
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงบุญญาพร 
ใสสะอาด
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20041
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กชายอติวิชญ์ 
ใสสี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20155
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงนิรภัฎ  
นาเวียง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20024
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กชายปัณณวิชญ์ 
หาญสมุทร
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20060
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงกฤตพร  
พลอยแดง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20132
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กชายณัฐพงษ์  
ศรีใจวงศ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20148
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงมัลลิกา 
หอมญาติ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20008
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงธนกร 
ปิ่นจงมีสุข
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20025
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงขวัญหล้า 
สุดใจ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20002
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงวรัญรดา 
ไชยเหล็ก
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20037
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงณัชชา 
ศรีสุระ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20133
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงวชิราภรณ์  
ดอนดง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20075
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงกานต์ชนก 
คำพรหม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20050
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงกันยกร 
กวาวสิบสาม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20109
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงสิริญา 
จันเสนา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20065
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงวิชญาดา 
ศักดิ์สิทธิ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20015
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงรุจิชญาณ์ 
สุวรรณสารารักษ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20095
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงกนกพร 
โอดเฮิง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20044
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กชายกฤตยชญ์ 
สุขภัทรสิริ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20003
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงณัฐรดา 
อินสำราญ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20004
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงพรรณภัสสร 
มหาวงศ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20013
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงณภัทรลดา 
คุณยศยิ่ง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20154
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงศรุตยา  
กิงโคง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20162
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงณัฐชานันท์  
ดอนดง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20074
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงกมลชนก 
สืบลี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20159
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงญาณัจฉรา 
สุมินทนะ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20078
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงธัญรัต 
วังกาวรรณ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20031
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงพีรตา 
การินตา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20149
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กชายฑีฆายุ 
บัวนาค
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20049
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กชายศศิวัฒน์  
พงษ์พัศภิญโญ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20045
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กชายนาวิก 
ด่านตระกูล
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20191
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงกนกพิชญ์ 
ยานะสี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20116
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กชายบุณยวีร์ 
บุณยเกียรติ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20164
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงวรรณารัตน์  
เชื้อเชิญ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20038
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงพรรณพัชร 
สุนทรเนติวงศ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20094
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กชายญาณวุฒิ 
เนตรจำนงค์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20137
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงกรณิศา  
กำปั่น
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20077
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงณัฐณิชา 
คำทิพย์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20042
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กชายภคนันท์ 
นันทจักร์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20032
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงปานรดา 
ทิพย์ปัญญา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20011
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงทิพย์วรางค์ 
เสนาธรรม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20020
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงณัฐวดี 
ตันมา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20086
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงสุธินี 
ทาวรรณะ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20035
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กชายปุณณพัฒน์ 
เทพวีระพงศ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20169
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กชายลภัสกร 
วงค์วุฒิ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20099
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กชายพงษภัทร 
ชูมี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20066
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา 
ศรีวิชัยแก้ว
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20118
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กชายกษิดิ์เดช 
สมรส
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20006
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงอลินรดา 
ทองคำ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20081
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงปวิตรา 
เขื่อนเก้า
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20092
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงกัลย์กมล 
จันทรังษี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20083
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงศุภิสรา 
อินทรามะ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20026
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงณัฐณิชา 
ทองตัน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20036
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงณปภัสร 
ตั้งตรงจิตร
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20071
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กชายอัคคณัฐ 
ถิ่นสอน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20114
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงกัณชารีย์ 
อุ่มบางตลาด
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20017
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ 
เวียงทอง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20053
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงพิชญ์สินี 
อินทิพย์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20056
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงณัฏฐา 
เทพจันที
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20146
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงพิชญกานต์  
อินกัน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20172
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กชายไชยภพ 
ผึ่งผาย
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20138
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงพิกุลรัตน์ 
อุตรศรี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20194
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงปุณยวีร์ 
กันยามี
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20107
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงวรัชยา 
ร่องพืช
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20091
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงณชนิชา 
ไชยมงคล
สละสิทธิ์
20127
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงธัญชนก 
สีสะอาด
สละสิทธิ์
20156
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงพิชชาพร
สุปินันท์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
20193
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
เด็กหญิงอัญชิษา
บุญถนอม
สละสิทธิ์


©พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล