การมอบตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษา

โครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

สถานะการมอบตัวและการชำระค่าบำรุงการศึกษา ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.1 (EP)

จำนวน 30 คน

ลำดับ
เลขใบสมัคร
ชื่อ - สกุล
ห้องเรียน
การชำระค่าบำรุงการศึกษา
สถานะการมอบตัวนักเรียน
1
10006
เด็กหญิงอนามฤณ  กันแก้ว
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
2
10010
เด็กชายวศุธร  วรินทร์
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
3
10019
เด็กหญิงนภพร  จันทนู
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
4
10003
เด็กหญิงภิญธิชา  หาดพรม
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
5
10001
เด็กชายนิธิโรจน์  ปิยรัตน์เจริญ
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
6
10017
เด็กชายปรัตถกร  อ่วมทิพย์
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
7
10002
เด็กหญิงวาริษา  เจริญยิ่ง
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
8
10047
เด็กชายปองคุณ  พรหมไพร
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
9
10036
เด็กหญิงสุพิชฌาย์   คะชาสินธุ์
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
10
10023
เด็กหญิงพิรินดา แอนเดรีย  มาร์ฐิสเนตร
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
11
10045
เด็กหญิงธนพร  จันทน์คร
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
12
10046
เด็กหญิงเปี่ยมพร  แป้นแก้ว
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
13
10035
เด็กหญิงเนาวรัตน์  ชาติสิงห์ทอง
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
14
10020
เด็กหญิงปริญชยา  ปริญญาจารย์
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
15
10053
เด็กหญิงจูเนียร์   พาโกท์
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
16
10042
เด็กชายสรวิชญ์  สุติ
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
17
10048
เด็กหญิงธันยชนก  อุตก๋า
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
18
10025
เด็กหญิงนภัสรา  ยวงแก้ว
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
19
10039
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สิทธิโชคชัยวุฒิ
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
20
10011
เด็กหญิงปุญญิศา  รอดสี
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
21
10018
เด็กชายภูรินท์  บรรลือ
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
22
10031
เด็กหญิงนาตาลี  ไรน์เล
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
23
10014
เด็กชายกฤตภัค  งามพริ้ง
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
24
10038
เด็กหญิงเจตสุดา  อาจหาญ
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
25
10052
เด็กหญิงอรุโณชา   กระแก้ว
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
26
10058
เด็กหญิงพัชรจิรา  ทุ่งส่วย
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
27
10055
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ดังก้อง
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
28
10049
เด็กหญิงมณีทิพย์เทวา  ยวงใจ
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
29
10009
เด็กหญิงธันย์ชนก  พอจิต
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
30
10012
เด็กหญิงเพชรลดา  พรรณสกุล
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์


©2021 พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล | งานรับนักเรียน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่