การมอบตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษา

โครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

สถานะการมอบตัวและการชำระค่าบำรุงการศึกษา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.4 (SMTE)

จำนวน 30 คน

ลำดับ
เลขใบสมัคร
ชื่อ - สกุล
ห้องเรียน
การชำระค่าบำรุงการศึกษา
สถานะการมอบตัวนักเรียน
1
30019
เด็กชายพีศกรณ์  ครองศิล
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
2
30033
นางสาวนวรัตน์  กันหมุด
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
3
30057
นางสาววิภาวี  ไชยวงศ์ษา
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
4
30035
นางสาวนพรัตน์  กันหมุด
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
5
30020
นางสาวศศิพิชญ์  สมใจ
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
6
30054
นางสาวญาณิศา   ตายะสืบ
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
7
30039
นายโศภณ  สวนโพธิ์
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
8
30022
นางสาวปริมปกา  นันตา
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
9
30023
นางสาวประภาศิริ  จันสอง
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
10
30014
นางสาวนีร  ปล้องมาก
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
11
30021
เด็กหญิงธญา  ธิตินิลนิธิ
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
12
30002
นางสาวพิศเจริญ  สาคร
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
13
30013
นางสาวสุภัสสรา   อ่อนน้อม
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
14
30011
นางสาวมนธิชา  หมื่นโฮ้ง
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
15
30008
เด็กหญิงชญานันท์  เนตรบุตร
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
16
30044
เด็กชายอภิภู  สง่าแสง
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
17
30006
เด็กหญิงธัญชนก  ใยดี
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
18
30052
นางสาวกัญญาณัฐ  กุณาตรี
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
19
30009
นางสาวกมลพรรณ  สง่างาม
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
20
30018
นางสาวกัญญาณัฐ  บำรุงศิลป์
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
21
30043
นางสาวภิมลฑากร  ยอดสอน
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
22
30003
นางสาวนิสาลักษณ์  บุญกรม
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
23
30050
นายณัฐศักดิ์  พูนพรพัฒนากุล
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
24
30024
นางสาวปัณณพร  พันธุรัตน์
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
25
30045
นางสาวณภัทร  ปัญญาไวย
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
26
30047
นายภคิน  บรรเลง
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
27
30049
นายจิรวัฒน์  สมรส
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
28
30028
นางสาวศิริอักษร  ต้าวบุญสูง
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
29
30060
นางสาวจิรชยา  จิรากูล
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
30
30029
นางสาวอโรชา  พรมตา
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์


©2021 พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล | งานรับนักเรียน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่