การมอบตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษา

โครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

สถานะการมอบตัวและการชำระค่าบำรุงการศึกษา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.1 (SMTE)

จำนวน 36 คน

ลำดับ
เลขใบสมัคร
ชื่อ - สกุล
ห้องเรียน
การชำระค่าบำรุงการศึกษา
สถานะการมอบตัวนักเรียน
1
20147
เด็กหญิงนัชธ์ชนัน  เขียวเหลือง
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
2
20048
เด็กหญิงพีรยา  ผิวทอง
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
3
20102
เด็กชายกฤติน  มิลินทางกูร
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
4
20037
เด็กหญิงฐานิสา   บูชาบุญ
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
5
20025
เด็กหญิงปารณีย์  เดือนเพ็ญ
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
6
20002
เด็กหญิงบุณยวีร์  พรมลา
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
7
20110
เด็กหญิงพิชญาภา  ผาคำ
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
8
20001
เด็กหญิงศศิธร  วงค์ดาว
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
9
20024
เด็กหญิงจีรภิญญา   อินภิบาล
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
10
20005
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เรืองศรี
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
11
20053
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สว่างทิศ
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
12
20034
เด็กหญิงภัคนันท์  บรรเลง
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
13
20098
เด็กหญิงรดา  ศรีวิชัย
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
14
20085
เด็กหญิงณัฐธัญ  ศุภจิตรานนท์
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
15
20006
เด็กหญิงชญานิศา  เด็ดขาด
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
16
20101
เด็กหญิงปภาพิน  ขยันดี
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
17
20009
เด็กชายปรัชญ์ธาวิน  จันทร์สุข
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
18
20114
เด็กหญิงชนัญญา  ธรรมใจ
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
19
20062
เด็กหญิงพิชญาภร  โคตะมี
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
20
20067
เด็กหญิงณัชชา  สารศิริวงศ์
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
21
20036
เด็กหญิงศรัณย์พร  ยอดหาญ
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
22
20035
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เขื่อนเพชร
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
23
20080
เด็กหญิงปวีย์พร  สมหมาย
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
24
20066
เด็กหญิงวิญัฐดา  ชนม์สูงเนิน
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
25
20139
เด็กหญิงณัฐชา  วงษา
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
26
20019
เด็กหญิงพิกุลแก้ว  กรุงศรี
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
27
20007
เด็กหญิงพลอยปภัส   จิตรัตน์
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
28
20073
เด็กชายกษิเดช  บุญภา
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
29
20083
เด็กหญิงจิรัชยา  ผลดี
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
30
20107
เด็กหญิงธันย์ชนก  กุมภาพงษ์
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
31
20074
เด็กชายธนภัทร  สมทา
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
32
20113
เด็กหญิงรุจิรัตน์  กันธะหมื่น
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
33
20124
เด็กหญิงพิชชาภา  แสงเพชร
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
34
20028
เด็กหญิงศิรภัสสร  เพียรเกตุวิทย์
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
35
20111
เด็กหญิงบุญฐิษา  สอนโส
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์
36
20144
เด็กชายแทนธัญญ์  ผาศักดิ์
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.1
ชำระค่าบำรุงการศึกษาสำเร็จ

การมอบตัวสมบูรณ์


©2021 พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล | งานรับนักเรียน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่