การยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว ประเภทนักเรียนเดิม

จำนวน 35 คน

ลำดับ
เลขประจำตัวนักเรียน
ชื่อ - สกุล
ประเภท
หมายเหตุ
1 37702
เด็กชายณปภัทร  เก้าเอี้ยน
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
2 37739
นายศุภวรรธน์  อินทรรุจิกุล
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
3 38012
นางสาวภคมน  ขัตติยานันทน์
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
4 38077
นางสาวศศิธรินทร์  แขมน้อย
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
5 37703
นายณัฐกฤต  กาญจนศิลป์
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
6 38064
นางสาววิชญาพร  กันจะนะ
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
7 37889
นางสาวดลกมล  ชุมภูอินทร์
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
8 38075
นางสาวศรัญรัตน์  สุขเรือง
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
9 37857
นางสาวณัฏฐณิชา  เชิดชู
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
10 37862
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พิศุทธิ์กุล
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
11 38119
เด็กหญิงอมลณัฐ  ถือคำ
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
12 37896
นางสาวธนัญญา  สุจาคำ
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
13 37922
นางสาวนันทนัท  ธันยพัฒน์กุล
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
14 37700
นายฐาปกรณ์  ฟองสีจันทร์
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
15 38135
นางสาวอารดา  แสงรัตน์
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
16 37715
นายบัญฑิต  วรินทร์
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
17 37934
นางสาวเบญญาภา  กันธวัง
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
18 38059
นางสาววริศรา  สุดสาย
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
19 37923
นางสาวนัยน์ปพร  คาวันดี
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
20 37926
เด็กหญิงนิชาภัทร  สีหมอก
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
21 37916
นางสาวนภัสวรรณ  มีทรัพย์
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
22 37986
เด็กหญิงพัชราภา  จุมพิศ
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
23 39372
เด็กชายยศกร  เหมืองใจมา
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
24 37694
นายชนินทร์  อินกัน
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
25 37997
นางสาวพิมพ์ชนก  อินจันทร์
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
26 37696
นายชัยวัฒน์  ตากลม
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
27 37794
เด็กหญิงเกวลิน  คันธาภิชาติ
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
28 37746
นายอชิระวุฒิ  สุรจิต
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
29 37722
นายพัศกร  สักลอ
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
30 37823
นางสาวชนม์ชนันท์  วงศ์แสนสี
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
31 38093
นางสาวสุจาริณี  หล่ายแปด
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
32 37704
นายณัฐธพงษ์  อุชชิน
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
33 37939
นางสาวปภิชดา  สุนทรเมือง
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
34 38046
นางสาวลักขณัญญ์  เกลียวกลม
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว
35 37716
นายปฏิพัทธ์  วงเรียน
ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว


©2021 พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล | งานรับนักเรียน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่