ระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

"ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566"

คลิกรายละเอียด

ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัคร
@nrstudent


คลิกเพื่อเพิ่มเพื่อน

หลักฐานการสมัครและขั้นตอนการสมัคร


ประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป คลิก!
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่บริการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนความสามารถพิเศษ

 1. รูปถ่ายชุดนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 2. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้น ป.6 หรือเทียบเท่า หรือ หนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้น ป.6
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน
 4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา หรือมารดา (กรณีอาศัยอยู่กับบิดา มารดา) หรือผู้ปกครอง (กรณีอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง)
 5. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่นักเรียนได้อาศัยอยู่จริงมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. หนังสือรับรองการอยู่อาศัยจริงของเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้าน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน Download!
 7. แผนที่บ้านของนักเรียน  Download!
 8. สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบหย่า หรือหนังสือรับรองบุตรบุญธรรมฯ
 9. สำเนาเกียรติบัตรรางวัล (เฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นอกเขตพื้นที่บริการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนความสามารถพิเศษ
 1. รูปถ่ายชุดนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 2. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้น ป.6 หรือเทียบเท่า หรือ หนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้น ป.6
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน
 4. สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบหย่า หรือหนังสือรับรองบุตรบุญธรรมฯ
 5. สำเนาเกียรติบัตรรางวัล (เฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษ)
ประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป คลิก!
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั่วไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนความสามารถพิเศษ
 1. รูปถ่ายชุดนักเรียน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 2. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ หนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.3
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน
 4. หนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียนเดิม
 5. สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบหย่า หรือหนังสือรับรองบุตรบุญธรรมฯ
 6. สำเนาเกียรติบัตรรางวัล (เฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษ)
ขั้นตอนการสมัคร

 1. เลือกชั้นเรียนที่ต้องการสมัครสอบ
 2. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง
 3. อัพโหลดเอกสาร หลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน
 4. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล
 5. เมื่อสมัครเรียบร้อยเเล้ว สามารถเข้าสู่ระบบด้วย เลขประจำตัวประชาชน และ พ.ศ. เกิดของผู้สมัคร

เอกสารหลักฐานการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ

 1. ใบมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2566 Download!
 2. แบบข้อมูลนักเรียนใหม่รายบุคคล (DMC) Download!

ผลการสมัครและพิมพ์บัตรเข้าสอบ


รายงานตัว

สถานะการรายงานตัว


รายชื่อการรายงานตัว ม.1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)

รายชื่อการรายงานตัว ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE)

รายชื่อการรายงานตัว ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE)

"การแก้ไขหลักฐานการสมัครห้องเรียนพิเศษฯ"

คลิกรายละเอียด

จำนวนผู้สมัครสอบ


มัธยมศึกษาปีที่ 1
ในเขตพื้นที่บริการ

มัธยมศึกษาปีที่ 1
นอกเขตพื้นที่บริการ

มัธยมศึกษาปีที่ 4
นักเรียนทั่วไป

รวมจำนวน
นักเรียนทั้งหมด

สรุปจำนวนผู้สมัครายวัน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2566

จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 4 เมื่อวานนี้ 23,534

©พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล