การยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว

นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.4 (SMTE)

จำนวน 38 คน

เลขใบสมัคร ประเภทการสมัคร ชื่อ - สกุล สถานะการสมัคร
30036
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นายปุณณ์ 
ชัยวงค์นาคพันธ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30004
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
เด็กหญิงจิดาภา 
อินทราทิพย์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30064
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นางสาวพัทธ์ธีรา 
จันตาวงศ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30028
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นายประวีณวัฒน์ 
สุขวัฒนานนท์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30001
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นางสาวปิยาภรณ์ 
ศรีใจวงศ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30016
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นางสาวกัญญาวีร์ 
ถวาย
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30008
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นางสาวศิรประภา  
ศรีฝั้น
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30015
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นางสาวปวิรภา 
ณ ลำปาง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30059
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
เด็กหญิงไปรยภัค 
ถิรนันท์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30010
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นางสาวหนึ่งธิดา 
เลือดนักรบ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30022
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นางสาวธมลวรรณ 
ตั้งตรง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30003
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นางสาวปัณฑิตา 
คำทิพย์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30005
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นางสาวณัฏฐธิดา 
แกล้วกล้า
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30012
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
เด็กหญิงวรวลัญช์ 
วัชรินทร์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30040
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นางสาวธวัลรัตน์ 
ไชยธรรม
สละสิทธิ์
30048
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นางสาววรฤทัย 
ขัตติโย
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30046
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
เด็กหญิงกัญญาภัค 
อ้วนพรมมา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30023
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นางสาวกชพรรณ 
โกสิน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30068
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นายธนปพน 
มโนพันธุ์งาม
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30002
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นางสาวกมลชนก 
คงยืน
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30018
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นางสาวอารียา 
นันตา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30020
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นางสาวปทิตตา 
คนบุญ
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30042
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
เด็กชายรุจิภาส 
มณีวงค์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30047
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นางสาวสุนิษา 
แก้วมา
สละสิทธิ์
30077
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นางสาวนภัสสร 
จองพิพัฒนพงษ์
สละสิทธิ์
30013
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นางสาวกานต์พิชชา 
ขันคำนันต๊ะ
สละสิทธิ์
30037
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นางสาวณัฐวดี 
เป็กทอง
สละสิทธิ์
30019
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นางสาวปนัดดา 
ถุงพลอย
สละสิทธิ์
30007
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
เด็กหญิงชิชญา 
โอสถสมบูรณ์
สละสิทธิ์
30049
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นางสาววชิรญาณ์ 
ทองประไพ
สละสิทธิ์
30053
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นางสาวณิช
ปล้องมาก
สละสิทธิ์
30027
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นางสาวเสฎฐี
ชัยนันท์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30045
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
เด็กหญิงศศิวิมล
ตรีสุขรัตน์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30058
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
เด็กหญิงชญาน์ทิพย์
คำมา
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30017
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นางสาวศุภัชฌาค์
เทียนทอง
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30009
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นายฉัฏฐ์ชยังกูร
สนธิสุทธิ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
30067
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นางสาวผิงดาว
อาษานอก
สละสิทธิ์
30021
ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ม.4
นางสาวสิริกานต์
ก๋าทุ่ง
สละสิทธิ์


©พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล